Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени.

logo EU

Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени.

02.
Начало на проекта:
08.02.2021 г.
Край на проекта:
08.08.2022 г.

Фондация „Отворена длан“ е бенефициент по проект с регистрационен номер BG05SFOP001-3.003-0127-C01 и наименование „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ наевропейската практика и българските съдебни традиции вобластта на наказателното преследване на виновните за ПТП сналичието на жертви/ранени“, Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетни оси „Прозрачна и ефективна съдебна система“, наименование на процедура ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА ВСЪДЕБНАТА СИСТЕМА с код на процедурата BG05SFOP001-3.003 .

В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:
1. Анализ на европейското законодателство в областта на правораздаването при ПТП.
2. Анализ на европейската съдебна практика в областта на правораздаването при ПТП.
3. Анализ на българските съдебни традиции/практика в областта на правораздаването.
4. Провеждане на информационна кампания какви действия трябва да предприемем ако ние или наш близък
е пострадал при ПТП именно с цел по-ефективно правораздаване.
5. Информация и публичност

Целите на проекта са следните:

Основната цел на проекта е да бъде проведена инициатива за подобряване на съдебната система, за което ще бъдат извършени анализи на европейското законодателство и съдебна практика и анализ на българската съдебна практика,като се извърши съпоставка и се потърсят добри практики, които да бъдат основа за инициативата.
Друга цел на проекта е да се повиши информираността на гражданите, относно системата на правна помощ, като ще се проведе информационна кампания какви действия трябва да предприемат гражданите, в случай на ПТП с ранени или жертви. Специфичните цели, към които е насочен проектът, са пряко обвързани с идентифицираните проблеми и потребности на целевите групи и се доказват с резултатите от реализираните проектни дейности, както следва:
Специфична цел № 1: Анализ и съпоставяне на европейски правосъдни системи по отношение баланса между наказание,приложение и ефективност специално в случаите на ПТП с ранени или жертви;
СЦ 2: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на системата за правна помощ и указване на действията, които човек да предприеме в случай на инцидент;
СЦ 3: Адаптиране на европейски добри практики в нашата съдебна система – чрез резултатите от анализите ще се установят редица добри практики и ще се направи преценка кои от тях са приложими в нашите условия и при нашата нормативна база;
СЦ 4: Отправяне на препоръки за подобрение в съдебната система, чрез иницииране на законодателни промени.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетни оси „Прозрачна и ефективна съдебна система“, наименование на процедура ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА ВСЪДЕБНАТА СИСТЕМА с код на процедурата BG05SFOP001-3.003 .

Размер на БФП- 99058,17 лв., от които 84199,44 лв. европейско и 14858,73 лв. национално съфинансиране.
Срок на изпълнение на проекта: 18 месеца
Крайна дата на изпълнение на проектните дейности: 08.08.2022г.

ПО програма

Оперативна програма „Добро управление“ Приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Новини от проекта