Първи действия при ПТП

Първи действия при ПТП

 

Първи действия при ПТП

 

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на страната ни стотици хора губят живота си, хиляди получават тежки наранявания, голям е броят на пострадалите с увреждания за цял живот.

Ето защо, първите 5-6 минути след настъпването на ПТП са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при ПТП започнете със спасяването на хората! Обадете се на телефон 112, спрете преминаващите коли и поискайте помощ. Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

Четирите основни стъпки, които трябва да предприемете без да допуснете нещо важно са:

  1. Осигурете безопасност
  2. Оценете състоянието на пострадалия /пострадалите
  3. Обадете се на 112
  4. Приложете първа помощ

 

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.