Европейското транспортно пространство в бъдещето

Европейското транспортно пространство в бъдещето

 

Европейското транспортно пространство в бъдещето

 

 

 

Бъдещото благоденствие на нашия континент ще зависи от способността на всичките му региони да продължат да бъдат конкурентоспособни и напълно интегрирани в световната икономика. Ефективният транспорт е от съществена значимост за постигането на тази цел. Новите технологии за превозни средства и управление на трафика ще бъдат от централно значение за намаляване на транспортните емисии и ПТП в ЕС и останалата част от света.

До 2050 г. броят на загиналите в автомобилния транспорт трябва да се е доближил до нула. В съответствие с тази цел, ЕС се стреми да намали наполовина жертвите на пътни произшествия до 2027 г. и ЕС да се утвърди като световен лидер в безопасността и сигурността на всички видове транспорт.

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.