Указания за действия в случай на пътно-транспортно  произшествие (ПТП) в чужбина

Указания за действия в случай на пътно-транспортно произшествие (ПТП) в чужбина

 

 

Указания за действия в случай на пътно-транспортно

 произшествие (ПТП) в чужбина

 

 

  • Ако претърпите произшествие в чужбина, не напускайте местопроизшествието и по възможност не местете увредените автомобили.
  • Съберете цялата информация, касаеща ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите – участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.).;
  • Ако е необходимо, потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.
  • Изчакайте помощта на компетентните органи;
  • При отказ на държавните контролни органи да посетят мястото на инцидента, следва да съставите Двустранно-констативен протокол (ДКП), като имате предвид, че българският език е официален в страните от Европейския съюз и можете да попълните Вашата част от протокола на български език. В случаите, когато попълвате ДКП на език, който не разбирате, имайте предвид че формулярите са унифицирани и данните в тях са еднакви.

 

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.