Изменения и допълнения на Наказателният кодекс

Изменения и допълнения на Наказателният кодекс

 

Изменения и допълнения на Наказателният кодекс

 

 

През последните години бяха направени съществени изменения и допълнения на НК в посока засилване на наказателноправната защита по основни и квалифицирани състави на резултатните престъпления против транспорта, като:

  • е завишено наказанието за причиняване на смърт по непредпазливост по основния състав на чл. 343, ал.1 б „в“ НК и е уреден особено тежък случай при това престъпление, наказуем с лишаване от свобода от три до десет години;
  • обстоятелство, обуславящо по-тежка квалификация по чл. 343, ал.3 НК е предвидено управлението на МПС без необходимата правоспособност или на пешеходна пътека;
  • е увеличен минимумът на наказанието за причиняване на средна или тежка телесна повреда при по-тежко квалифицирания състав на чл. 343, ал.3 НК.

 

Изводът на законотворците е, че за да бъде сведен до минимум броят на подобни пътнотранспортни произшествия, трябва да бъде завишена отговорността на водачите на МПС, като бъдат създадени по-строги наказателноправни разпоредби, регламентиращи наказанията за нарушителите, с цел извършителите на тези престъпления да получат наказание, адекватно на тежестта на извършеното от тях.Специално е изтъкнато, че управлението на МПС без необходимата подготовка и квалификация е една от основните причини за тежки пътнотранспортни произшествия

 

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система.