Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“

Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“

 

Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

Към месец октомври 2021 г. по горецитирания проект има наети двама експерти анализатори, които извършват анализи на европейското и българското законодателство в областта на правораздаването при ПТП, както и анализ на съдебни традиции и практики.

Завършена е първата основна дейност от проектното предложение, като след приключването ѝ са налице три обстойни анализа – Анализ на европейското законодателство в областта на правораздаването при ПТП; Анализ на европейската съдебна практика в областта на правораздаването при ПТП и Анализ на българските съдебни традиции/практика в областта на правораздаването.

На база гореописаните анализи са изготвени предложения за реформиране на съдебната система с цел по – ефективно правораздаване, като превенция на случващите се ПТП.

Започна  провеждането на информационна кампания по отношение на права и действия, които да предприемем ако ние или наш близък е пострадал при ПТП.