Пътни произшествия в ЕС: данни и факти

Пътни произшествия в ЕС: данни и факти

 

Пътни произшествия в ЕС: данни и факти

Всяка година хиляди хора губят живота си или претърпяват тежки наранявания при инциденти по пътищата в ЕС. Новите технологии помагат част от случаите с фатален край да бъдат избегнати ‒ между 2010 и 2020 г. броят на загиналите в ЕС е намалял с 36%. В сравнение с 2019 г., когато е имало 22 800 смъртни случая в ЕС, през 2020 г. 4 000 души по-малко са загубили живота си на пътищата

Швеция е страната с най-безопасни пътища с 18 смъртни случая на 1 млн. жители, а Румъния има относително най-много с 85 смъртни случая на 1 млн. жители. Средната стойност за ЕС е 42 смъртни случая на 1 млн. души, докато за света средната стойност е над 180.

Смъртните случаи в България бележат спад до 67 на 1 млн. жители през 2020 г. от 90 през 2019 г. и 105 през 2010 г. Въпреки това страната е с третия най-висок коефициент в ЕС след Румъния и Латвия.
От общия брой на загиналите 45% са хората, които са пътували с автомобил. Други 21% са били пешеходци.

Най-голям дял от хората загиват на селски пътища (53%), жертвите в градски райони са 38%, а 9% са загинали на магистрали.

Около 12% от загиналите са хора на възраст между 18 и 24 г., при положение че техният дял в общото население в ЕС е само 8%. Броят на жертвите на възраст над 65 г. нараства от 22% през 2010 г. на 28% през 2018 г.
На пътя загиват много повече мъже (76% от жертвите), отколкото жени (24%), като съотношението е сходно във всички страни. Децата на възраст под 15 години са 2% от общия брой на жертвите.

 

Продължава работата на Фондация „Отворена длан“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.