В изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г., Фондация „Отворена длан“ започна  провеждането на информационна кампания по отношение на права и действия, които да предприемем ако ние или на близък е пострадал при ПТП.

В изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г., Фондация „Отворена длан“ започна  провеждането на информационна кампания по отношение на права и действия, които да предприемем ако ние или на близък е пострадал при ПТП.

В изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г., Фондация „Отворена длан“ започна  провеждането на информационна кампания по отношение на права и действия, които да предприемем ако ние или на близък е пострадал при ПТП.

Дейността ще бъде изпълнена чрез провеждане на онлайн кампания, индивидуални срещи, обучителни семинари, разпространение на печатни материали и други, насочена към хора или техни близки, които са пострадали от ПТП с наличие на ранени или жертви, както и към всички участници в движението у нас, с цел намаляване на жертвите на пътя и  повишаване отговорността на всеки.