Разпространение на брошури за правата и  задълженията на участниците в ПТП на  територията на Европейския съюз

Разпространение на брошури за правата и задълженията на участниците в ПТП на територията на Европейския съюз

В изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г., Фондация „Отворена длан“ започна  провеждането на информационна кампания по отношение на права и действия, които да предприемем ако ние или на близък е пострадал при ПТП.

Във връзка с гореописаното ще бъдат отпечатани и разпространени разяснителни брошури.

В тях ще бъдат посочени правата и задълженията на всеки един участник в ПТП както на територията на страната, така и на територията на целия Европейски съюз.

В кратко резюме ще бъдат синтезирани нещата, които всеки от нас е нужно да знае, ако попадне в ситуация на пътя, застрашаваща здравето и живота му.