Анализ и статистически данни по отношение на смътните случаи  по пътищата на ЕС

Анализ и статистически данни по отношение на смътните случаи по пътищата на ЕС

 

Анализ и статистически данни по отношение на смътните случаи по пътищата на ЕС

 

 

 

През 2010 г. ЕС си постави амбициозната цел да намали наполовина броя на загиналите по пътищата до 2020 г.

 

Резултати от предприетите мерки:

Статистиката сочи, че между 2010 и 2014 г. броят на загинали по пътищата на ЕС е равен с предходния наблюдаван период. Това автоматично отговаря, че поставените цели, а именно намаляване на броя на загиналите не бяха изпълнени.

След промяна в подходата и мерките, през следващите пет години, броят на загиналите по пътищата се стабилизира между 23 400 и 22 500. В резултат на това през 2019г. наблюдаваният брой смъртни случаи надхвърли целта с над 6000 души.

 

Следствие на завишения контрол средно в ЕС общият брой на загиналите по пътищата е намалял с 36% между 2010 г.и 2020 г.

 

С най-големи намаления (42% или повече) са Гърция, Норвегия, Хърватия, Испания,Португалия, Словения. Две от тези по-добре представящи се страни са достигнали 50% намаление на смъртите по пътищата.

 

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.