Изводи от анализа на действащото законодателство

Изводи от анализа на действащото законодателство

Изводи от анализа на действащото законодателство

 

 

Анализът на наказателното и административното законодателство сочи, че в редица случаи едно и също деяние се третира едновременно и като административно нарушение, и като престъпление поради наличието на състави с идентично съдържание. Наред с това липсва и синхрон между санкциите, възприети от различните системи за наказване. Тази констатация води до няколко съществени извода:

  • често наказанията, предвидени вНаказателния кодекс, са по-леки от тези за административните нарушения;
  • при хипотези на абсолютно идентично формулирани състави на административното нарушение и на престъплението, изборът на реда, по който да се реализира отговорността, изцяло зависи от това кой орган е констатирал извършването на деянието. По този начин на административнонаказващия орган е предоставено пълно право на преценка дали да сезира прокуратурата или да наложи административно наказание. Тази ситуация може на свой ред да доведе до поставяне под съмнение на обективността на взетото решение и да подкопае общественото доверие в правораздавателната и правоохранителната системи;
  • наличието на еднакви по съдържание състави на административни нарушения ипрестъпления изключва възможността за степенуване на обществената им опасност, включително на вредните последици от тях, като води и до нарушаване на принципа за равнопоставеност на гражданите. Този ефект е породен от възможността при една и съща хипотеза деецът да бъде третиран различно – осъден с присъда по наказателно дело или наказан по административен ред.

Фондация „Отворена длан“ продължава да работи по Договор № BG05SFOP001-3.003-0127-C01 от 08.02.2021г. в изпълнение на проект „Подобрения в областта на правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на жертви/ранени“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“.