„Дунав – Река с много обща история“ ROBG-476

Interreg_bg2x

„Дунав – Река с много обща история“ ROBG-476

02.
Начало на проекта:
07.09.2018 г.
Край на проекта:
12.07.2020 г.

Проект „Дунав- река с много обща история“ ROBG-476 е селектиран в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения на Програма „Интеррег V-A Румъния- България“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Явява се пряко продължение и надграждане на постигнатото по проект „Дунав – река с много история“ ROBG-6.
Партньорството по проекта включва:
– Водещ бенефициент: Фондация „Отворена длан“, Плевен, България и
– Бенефициент 2: Окръжен музей Телеорман, Александрия, Румъния.

ИЗХОДНИ ИНДИКАТОРИ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС: 2 ЗЕЛЕН РЕГИОН
1. Брой на създадените интегрирани туристически продукти/услуги;
2. Брой на общите стратегии, политики или планове за управление на валоризацията
(включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиво икономическо използване.

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС: 2 ЗЕЛЕН РЕГИОН
1. Брой туристи пренощували в Трансграничния регион;
2. Натура 2000 места в трансграничната зона с координирани инструменти за управление.
Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и културно наследство.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
• Подобряване устойчивото развитие, защитата, съхранение и популяризиране на културното наследство и подобряване на социално-икономическата ситуация в Избираемата зона, чрез прилагането на иновативни и дългосрочни мерки и дейности.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Извършване на проучване на обекти, част от културното и историческо наследство с обща история в региона;
• Изработване на съвместна авторска стратегия за защита, развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство;
• Изработване на уникални и единствени по рода си умалени обемно-пространствени модели, част от културното и историческо наследство с обща история между страните, разположени от двете страни по поречието на р. Дунав;
• Дигитализация на проучените обекти, част от културното и историческо наследство в региона;
• Създаване на Android® и iOS® приложения с информация за проучените обекти;
• Създаване на два интегрирани туристически продукта;
• Повишаване информираността и популяризирането на трансграничния регион относно културно-историческите обекти, намиращи се в Южна Румъния и Северна България с обща история между страните. Повишаване на туристическия поток и броя нощувки в региона чрез прилагането на иновативни и дългосрочни мерки и дейности;
• Други съпътсващи.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
• Подготовка на проектното предложение;
• Създаване на съвместен комитет за управление на проекта;
• Администриране и управление на проекта;
• Информация и публичност:
– Изработване и разпространение на информационни и промоционални материали;
– Пресконференции и медийна кампания, включваща радио и телевизионни излъчвания;
– Създаване на интернет страница;
– Разработване на мобилни приложения за Android и IOS съдържащи подробна информация за трансграничната зона и културно-историческите обекти, намиращи се на нейна територия. За всеки един от проучените обекти ще има подробна пътна карта и GPS координати за неговото разположение;
– Изработка и разпространение на двуезичен документален филм.
• Определяне и проучване на 18 бр. обекта с обща история, част от културното и историческо наследство на България и Румъния, пропорционално разделени по 9 на страна и изработване на съвместна авторска стратегия за защита, развитие, съхранение и популяризиране на културното наследство. Дейността ще бъде извършена от съвместен екип от историци от България и Румъния под ръководството на директора на Регионален исторически музей Плевен;
• Дигитализиране на проучените 18 бр. обекта и създаване на техни 360° образи. По този начин ще се запази, съхрани и популяризира културното наследство в региона за векове напред по един нов начин. Ще се създаде нов вид дигитален туризъм и съвременен научен продукт с достъп и разпространение в дигитална среда от всяка точка и по всяко време;
• Изработване на 18 бр. умалени обемно- пространствени модели на обекти с обща история между страните и част от тяхното културно и историческо наследство;
• Провеждане на 8 бр. изложби, пропорционално разделени по 4 на територията на Северна България и 4 на територията на Южна Румъния с продължителност не по-малка от 7 дни всяка. Планираният брой посетители за осемте изложби е не по-малко от 11 000 души.

ПО програма

Interreg V-A Румъния – България

Новини от проекта