Изложби

Изложби

Организиране и провеждане на осем броя изложби

03.
ДАТА: 01 Юни 2016 Г.

Проведени са общо осем изложби на територията на България и Румъния, на които е представен детайлният макет на Дунавската равнина, включващ 45 броя реалистични обемно-пространствени умалени модели на значими културно-исторически обекти, разположени от двете страни по поречието на река Дунав. В България макетната инсталация е представена в градовете Русе, Плевен, Добрич и Монтана, а в Румъния – в Крайова, Каракал, Александрия и Гюргево.