Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на Стратегия за местно развитие в изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ в СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“

ПРСР---Ralitsa-Ivanova

Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на Стратегия за местно развитие в изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ в СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“

02.
Начало на проекта:
16.09.2016 г.
Край на проекта:
16.02.2017 г.

Фондация „Отворена длан“ изпълнява Договор със СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“ за извършване на услуги, свързани с популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и подхода ЛИДЕР, както и организирането и провеждането на събития, свързани с подготовката на Стратегия за местно развитие в изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР. Услугите по Договора обхващат следните дейности:
– Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на Стратегия за местно развитие;
– Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери.
Фондация „Отворена длан“ е изпълнила дейностите, съгласно изискванията на Министерство на земеделието и храните и всички изисквания за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“.

ПО програма

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Новини от проекта