Подготовка и провеждане на информационни кампании

Подготовка и провеждане на информационни кампании

Подготовка и провеждане на информационни кампании

03.
ДАТА: 19 Декември 2016 Г.

В изпълнение на Договор, сключен със СНЦ «МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ» за изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР, Фондация „Отворена длан“ е извършила дейност ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР И ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯТА със следните поддейности:
1.1. Подготовка и провеждане на информационни кампании.
1.2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население.
1.3. Подготовка и провеждане на информационни срещи / семинари.
1.4. Подготовка и провеждане на информационни конференции.
1.5. Създаване на електронна страница.
1.6. Поддържане на електронна страница.
1.7. Публикуване на информация по проекта в регионални медии.

Изпълнени са процесите на подготовка и провеждане на две информационни срещи, два информационни семинара за най-малко 20 участника и два броя информационни конференции за най-малко 50 участника. За всички информационни събития са изработени покани, програми, дневен ред, присъствени списъци, снимки и е направен кетъринг. Осигурени са водещ и лектори. Изготвени са презентации във връзка с информиране на местното население за подхода ЛИДЕР, ВОМР и проекта, както и протоколи от проведените събития. Изготвени са седем статии за публикуване на информация по проекта в регионална медия и на електронната страница на СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“. Подсигурени са зали за провеждане на всички информационни събития, осигурена е необходимата логистика. Изготвени са информационни материали – печатни и в електронен вид – за информиране на местното население – брошури, дипляни, рекламни постери, листовки, информационен клип и др., спазвайки изискванията за визуализиране на финансовата подкрепа. Създадена е електронна страница на СНЦ «МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ», както е осигурена и нейната поддръжка.
Постигнати са поставените цели на дейностите за популяризиране процеса на разработка на стратегията:
• Информиране на местното население и всички заинтересовани страни за подхода ЛИДЕР и ВОМР;
• Разясняване значението и ролята на Местната инициативна група за развитието на региона, нейното устройство и функции;
• Запознаване с ролята на всички граждани и заинтересовани лица в написването и прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, определяйки подхода и рамката на устойчивото и балансирано развитие на територията на общината за периода до 2020 година, стъпващо на местните дадености, предимства и ресурси и изцяло ориентирана в подкрепа на местните общности за реализиране на проектите и идеите на хората;
• Оползотворяване на местния потенциал за ускорено развитие на устойчива конкурентоспособна икономика и създаване на качествена социално – достъпна жизнена среда.
• Споделено познаване на целите и инструментите на ПРСР за текущия програмен период 2014 – 2020;