Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери

Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери

Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери

03.
ДАТА: 19 Декември 2016 Г.

В изпълнение на Договор, сключен със СНЦ «МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ» за изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР, Фондация „Отворена длан“ е извършила дейност Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери, със следните поддейности:
1. Обучение на екипа на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, в т.ч. представители на партньорите;
2. Обучение на местни лидери.
Фондация „Отворена длан“ е организирала и провела 2 броя двудневно обучение на екипа на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, в т.ч. представители на партньорите за най-малко 10 участника, както и 2 броя двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участника. Извършена е цялостната подготовка по провеждане на обученията: подготовка и логистика на залата – осигурени са мултимедия, озвучаване, лаптоп, водещ и лектори, материали за участниците, програма, снимки. Изготвени са покани, дневен ред, презентации, присъствени списъци, протоколи. Проведена е регистрация на участниците, кетъринг.
Постигнати са поставените цели на дейността за обучение на екипа на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери:
• Разясняване значението и ролята на Местната инициативна група за развитието на региона, нейното устройство и функции;
• Споделено познаване на целите и инструментите на ПРСР за текущия програмен период 2014 – 2020;
• Познаване на процеса на реализация на Стратегията;
• Идентифициране на наличните ресурси и готовност за участие в изпълнението на СМР;
• Повишаване на мотивацията за работа на членовете на УС на МИГ и местните лидери;
• Познаване процеса на подбор, кандидатстване, финансиране и мониторинг на проектите, отчетност и координиране на дейността с управляващите и финансиращите органи;
• Развитие на уменията на участниците за идентифициране и работа със заинтересованите страни.