ДОКЛАД ОТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ / ПРЕФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ, АДЕКВАТНИ НА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ПИДОП

ДОКЛАД ОТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ / ПРЕФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ, АДЕКВАТНИ НА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ПИДОП

 ДОКЛАД ОТ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ / ПРЕФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ, АДЕКВАТНИ НА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ПИДОП

Във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0145-C02 /23.08.2022 г. „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“,  финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ е изготвен Доклад от резултати от проучване и анализ на активността на неправителствения сектор, гражданското общество и бизнеса в процеса по формулиране / преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики, адекватни на нуждите на целевата група в община Пирдоп съвместно с  Експерта във Фондация „Отворена длан“.

Доклад и анализ от проведено проучване

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.