АНКЕТА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПИРДОП

АНКЕТА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПИРДОП

АНКЕТА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПИРДОП

Анкетата съдържа информация относно провеждането на проучване, свързано с възможности и предложения за инструменти и форми за повишаване и стимулиране на активността на неправителствения сектор и бизнеса в процеса на изпълнение и мониторинг на политики от местната администрация на община Пирдоп.

Анкетата се осъществява в рамките на проекта BG05SFOP001-2.025-0145, който е финансиран чрез административен договор за безвъзмездна финансова помощ, включен под номер BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г. Процедурата, в рамките на която се провежда анкетата, е BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ в рамките на Оперативна програма „Добро управление“. Община Пирдоп е ангажирана с формулирането и мониторинга на политики от местната власт.

Анкетата може да бъде намерена на следния линк:

https://formulyar3.digitalenmarketing.bg/

Освен онлайн изследването, експертите на сдружението провеждат анкетиране на мобилни щандове, разположени на случаен принцип в община Пирдоп.

Основната цел на изследването е да се определи степента на информираност на гражданското общество, включително бизнеса, НПО, клубовете по интереси, гражданските формации, пенсионерските и спортните клубове в община Пирдоп, относно формите и механизмите за участие в процеса на формулиране/преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Целта е да се състави доклад, включващ анализ на резултатите и ясно дефинирани препоръки към местната администрация относно ефективността на формите за повишаване и стимулиране на гражданското участие и на бизнеса в процеса на формиране на политики, както и за открито и отговорно поведение по време на техните изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.