ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОБСЪЖДАНЕ НАГЛАСИТЕ ЗА НОВИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОБСЪЖДАНЕ НАГЛАСИТЕ ЗА НОВИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

ДОКЛАД
ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОБСЪЖДАНЕ
НАГЛАСИТЕ ЗА НОВИ ПОДХОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

Във връзка с изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0145-C02 /23.08.2022 г. „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“,  финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ е изготвен Доклад от експерта по проекта в община Пирдоп, съдържащ резултатите от проведеното проучване.

Доклад от проведено проучване сред местната власт

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.