ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ОТНОСНО ФОРМИТЕ И ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ, ОТКРИТО И ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ОТНОСНО ФОРМИТЕ И ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ, ОТКРИТО И ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  ИЗВЕДЕНИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ОТНОСНО ФОРМИТЕ И ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ, ОТКРИТО И ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ

В изпълнение на проект „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“,  финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ са изготвени Изводи и препоръки  изведени от проведено проучване на местната власт и гражданското общество относно формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране гражданското участие в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.