ПРОВЕДЕНИ РАБОТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

ПРОВЕДЕНИ РАБОТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

РАБОТНИ СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НПО, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

На 29.06.2023 и 30.06.2023 г. в сградата на Община Пирдоп се проведоха 4 работни срещи между представителите на местната администрация, НПО, бизнес и представители на гражданското общество, на която се обсъдиха резултатите от проведеното анкетиране на целевата група на територията на общината и на местната власт.

Срещите се организираха от Община Пирдоп като на тях присъстваха присъстваха и представителите на екипа по проекта от страна на Бенефициента Фондация „Отворена Длан“, които запознаха присъстващите с изведените анализи от проведеното анкетиране. Акцент на срещите беше какво е мнението на целевата група относно възможностите за създаване на форми на партньорство между всички страни в процеса по формулиране/ преформулиране, изпълнение и мониторинг на адекватни политики и законодателство на местно ниво и местна администрация и инструментите за реализиране на такива форми.

Общото мнение на всички страни беше, че процеса на стимулиране повишаването на гражданската активност в процеса по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за развитие на местната общност е дълъг, но е гаранция за едно адекватно и резултатно местно управление.

Работните срещи са част от изпълнението на Дейност №1 по проекта.

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.