СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  В ОБЩИНА ПИРДОП

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА ПИРДОП

 СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА ПИРДОП

Стартира информационна кампания в Община Пирдоп по проект „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма Добро управление.

На 08, 09, 10 и 11 август от 13:00 ч. в залата на Народно читалище „Напредък – 1869” в гр. Пирдоп ще се проведе информационно събитие насочено към гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, бизнес, читалища и клубове.

По време на събитието ще бъде предоставена информация за изведените препоръки до местната администрация, формите и тяхната ефективност, повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

Ще се разпространяват информационни флаери по проекта на територията на община Пирдоп.

Събитието се организира от фондация „Отворена длан“ –  Бенефициент и Община Пирдоп – Партньор по проекта.

Заповядайте!

Участието е безплатно!

 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.