Фондация „Отворена длан“ проведе ден на отворените врати свързан с новостите в ИТС и образователните методи.

Фондация „Отворена длан“ проведе ден на отворените врати свързан с новостите в ИТС и образователните методи.

Фондация „Отворена длан“ проведе ден на отворените врати свързан с новостите в ИТС и образователните методи.

03.
ДАТА: 15.05.2021 Г.

На 06.05.2021 г. в изпълнение на дейностите на проект по Еразъм + на ЕС с номер 2020-1-BG 01 KA 104-078885 с наименование „Усъвършенстване на компетенциите в образованието и обучението на възрастни“ ключова дейност 1, „Образование за възрастни“ се проведе „Ден на отворени врати“ във Фондация „Отворена длан“. Фондация „Отворена длан“ отвори своите врати за експерти, които имат интерес и желаят да се информират за дейността и работата й по Програма Еразъм + и получените знания по време на осъществената образователна мобилност. На събитието бяха обсъдени дейностите по горецитирания проект и как те са спомогнали за квалифицирането на персонала. Провеждането на инициативата “Ден на отворени врати” продължи с изнасяне на лекция по конкретни теми, а именно: ИКТ – нови технологии и дигитални компетенции; Трансфер на иновативни образователни методи; Подобряване на езиковите компетенции и колко са важни те;

По време на презентацията заинтересованите лица зададоха множество въпроси на лекторите, които бяха свързани с дигитализацията на образователния процес, новите методи на обучение и др.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.