ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

 

В периода от 08.08.2023 до 11.08.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Народно читалище „Напредък – 1869” в гр. Пирдоп се проведе информационна кампания в изпълнение на Дейност № 2 по проект „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по процедура „ Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма Добро управление. Проведените информационни събития в четири поредни дни бяха организирани от Бенефициента Фондация „Отворена длан“ и пратньора по проекта, насочени към целевата група по проекта – гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, бизнес, читалища, клубове по интереси и местна администрация. Бяха разпространени информационни флаери, съдържащи информация за проекта, основни и специфични цели, дейности и постигнати резултати.  Представена беше презентация, съдържаща информация за изпълнението на проекта: резултатите от проведеното анкетиране на целевата група на територията на общината, анализ, както и изведените препоръки до местната администрация за формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процеса по формиране на политики, открито и отговорно поведение по време на тяхното изпълнение и възможности за мониторинг и наблюдение.

 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.