ezgif.com-gif-maker(1)
Научете повече за нашата организация

За нас

01.

Фондация „Отворена длан“

Фондация “Отворена длан” e регистрирана през 2015г. Тя разполага с екип с опит в разработването и управлението на проекти по различни програми за развитие в България и Европа. Основната цел на Фондацията е да насърчава и съдейства за популяризиране на различните форми на образование и по специално: Подобряване на условията за равен достъп до образование, повишаване качеството на образованието за възрастни и развиването на различни форми на учене през целия живот, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, създаване на подходящ социално-психологически климат в образователната сфера, осигуряване достъп на малцинствени групи и подобряване условията им за реализация, насърчаване инвестициите за наука, провеждане на образователни практики, подобряване системата за кариерно израстване.

Дейностите, които осъществяваме:

Дейности

 • Подкрепа за региона с цел превръщането му в икономически стабилен регион, с висок стандарт на живот;
 • Подкрепа за развитие на иновации в образованието за възрастни;
 • Инвестиции в развитието на човешките ресурси;
 • Подкрепа за увеличаване на адаптивността на работната сила към изискванията на пазара;
 • Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове за всички възрастови и социални групи.
 • Създаване, управление и прилагане на стратегии за развитие.
 • Разработване на анализи, доклади и програмни документи, осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
 • Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна и местна администрация, прилагане на различни форми на обучение и професионална квалификация.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси;
 • Въвеждане на иновации, нови обучителни и образователни методи.
 • Провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни, излъчване на телевизионни клипове и репортажи и др.
 • Дейности, свързани с работа с етническите малцинства, маргинализирани групи от различни етноси, търсещи или получили международна закрила или уязвими групи.